Mažeikių lopšelis-darželis
Mažeikių lopšelis-darželis

KONTAKTAI
INFORMACIJA TĖVELIAMS

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MAŽEIKIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,DELFINAS" ĮGYVENDINANČIOJE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PR0GRAMAS, TVARKOS APRAŠAS PARENGTAS MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010M. BALANDŽIO 2D. SPRENDIMU NR.T1-124.

MOKESČIO UŽ MAITINIMO IR UGDYMO PASLAUGAS NUSTATYMAS

Tėvai  (globėjai) moka už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną:
už ikimokyklinio ugdymo įstaigos lankymą taikomas 100% mėnesinis mokymas ugdymo reikmėms ( medžiagoms, trumpalaikiui turtui bei kitoms su ugdymo proceso organizavimu susijusioms priemonėms įsigyti) ir maisto gaminimo kaštams ( virtuvės įrangos priežiūrai, atnaujinimui, elektros, vandens bei kitoms su maisto gamyba susijusiomis sąnaudomis) padengti, išskyrus šeimas, kurios įrašytos į Vaikų teisių  apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą.


UŽMOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS IR JAS PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

Mokestis už vaiko maitinimą ir maisto gaminimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse neskaičiuojamas:

Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, tėvų prašymu, mažinamas 50 procentų Savivaldybės tarybos nustatytos vaikų dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą, nelankytą  ir nepateisintą sieną, jegu:
Visais minėtais atvejais pateikiama vaiko ( vaikų) gimimo liudijimo kopija.

Mokestis už vaiko maitinimą ir maisto gaminimą neskaičiuojamas, jeigu vaikas nelanko ugdymo įstaigos šiais atvejais:
Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą , pateikiama įstaigos direktoriui priimant vaiką į įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą - bet kuriuo metu.

Lengvata taikoma nuo prašymo bei dokumentų, patvirtinančių lengvatos taikymą pateikimo kitos dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas.

Lengvatos taikymas įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu.

Tėvams laiku nepateikus lengvatas pateisinančių dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

Pasikeitus šeimos finansinei situacija, tėvai raštu informuoja ugdymo įstaigos direktorių dėl mokesčio už vaikų išlaikymą perskaičiavimo.


VAIKŲ PRIĖMIMAS

Lopšelyje -darželyje veikia  12 grupių.
Į 3 ankstyvojo amžiaus grupes vaikai priimami nuo 1.5 iki 3 metų;
Į  7 darželio grupes priimami vaikai nuo 3 iki5 metų;
Įstaigoje sukomplektuotos 2 priešmokyklinio ugdymo grupės .

Į bendro ugdymo grupes vaikai priimami pateikus:

Priimant vaikus į lopšelį-darželį , prioritetai teikiami:
Vaikas į priešmokyklinio ugdymo grupę įforminamas mokymo sutartimi, kurią pasirašo įstaigos vadovas ir vienas iš ugdytinio tėvų (globėjų). Sutartys registruojamos sutarčių žurnale.

Apie įstaigą    I   Ką mes veikiame   I  Bendruomenė    I   Tėveliams    I    Naujienos   I   Galerija   I   Kontaktai
P. Cvirkos g. 40, LT-89233, Mažeikiai
Tel./fax. (8443)75450
El.paštas:  delfinas@meganet.lt
Finansinės ataskaitos    I   Biudžeto ataskaitos