Mažeikių lopšelis-darželis
Mažeikių lopšelis-darželis

KONTAKTAI
SAVIVALDA

Įstaigos taryba
aukščiausia darželio savivaldos institucija, telkianti auklėtinių tėvus, pedagogus, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti.
Įstaigos  tarybos pirmininkė - sekretorė archyvarė  Jolanta Jucienė;
Narės: auklėtojos Vitolda Garalienė, Elona Dapšienė  ir Gitana Darginavičienė;
auklėtojos padėjėja Vilija Tamošauskienė, ugdytinių mamos  - Edita Gaižauskienė, Jūratė Eičinienė.


Metodinė taryba
Skatina inovacijų paiešką  ir patirties sklaidą.
Pirmininkė - auklėtoja Vilma Bagdonienė;
Narės - auklėtojos Daiva Elekšienė, Raisa Vaičiuvienė.


Pedagogų taryba
Aptaria, analizuoja įstaigos ugdymo procesą, numato šio proceso tobulinimo būdus.
Pirmininkė - lopšelio-darželio direktorė Laima Žiubikienė;
Narės - visos  įstaigoje dirbančios pedagogės.


Vaikų taryba
Padeda  įvertinti, išgirsti ir įvertinti vaikų poreikius, interesus. Teikia pasiūlymus direktorei, darželio tarybai, gamtosauginiam komitetui, kaip tenkinti vaikų poreikius ir interesus, aktyviai dalyvauja planuojant ir organizuojant darželio renginius.
Pirmininkė - lopšelio-darželio  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ieva Rimkienė.

Tėvų taryba
Palaiko  pedagogų, vadovų ryšius su vaikų tėvais. Teikia siūlymus dėl pedagoginio proceso  gerinimo, tobulinimo. Talkina ugdomosios aplinkos kūrimo ir atnaujinimo procese.

Lopšelyje-darželyje veikia dvi profesinės sąjungos, kurios inicijuoja pokyčius bendruomenėje, užtikrina kolektyvinės sutarties vykdymą.
PEDAGOGAI

Žengti pirmuosius žingsnius į muzikos ir meno pasaulį vaikams padeda meninio ugdymo pedagogė Vida Butienė.

Vaikų aktyvumą skatina, teigiamą požiūrį į savo sveikatą ugdo judesio korekcijos pedagogė Stanislava Pundziuvienė.

Pagalbą vaikams, turintiems kalbos sutrikimų, teikia logopedė Loreta Šličiuvienė.

Dailės būreliui vadovauja Laima Lukošienė .
Šokio meno vaikus moko choreografė  Edita  Gaižauskienė.

Darželio pedagogių komanda visada pasirengusi gyvenimo iššūkiams ir švietimo naujovėms.
Siekis - saugus , sveikas, mylimas ir tobulėjantis vaikas.
Ugdymo kokybė pateisina tėvų lūkesčius. Darželis ir šeima kuria palankiausią atmosferą vaikui ugdytis.


GRUPĖS

PARTNERYSTĖ  (DRAUGAI)

Graži draugystė, patirties sklaida sieja su Mažeikių lopšeliais-darželiais ,,Saulutė", ,,Liepaitė", ,,Pasaka", ,,Buratinas".
Bendradarbiaujame  su K.Jagmino pradine ir Pavasario vidurine mokyklomis.
Ekologinio ugdymo klausimais  tariamasi su GMP( Gamtosauginių mokyklų programa) dalyviais - Kalnėnų ir Pavasario vidurinėmis mokyklomis, Renavo pagrindine mokykla bei darželiu-mokykla ,,Kregždutė", lopšeliais-darželiais -.,,Pasaka", ,,Berželis", ,,Bitutė", ,,Eglutė".

Bendri kultūriniai renginiai, gamtosauginiai projektai rengiami su Šerkšnėnų seniūnija.
Parama ir atjauta teikiama Mažeikių Vaikų našlaičių ir senelių globos namų gyventojams.ŠEIMOS IR DARŽELIO PARTNERYSTĖ

,,Kokios dorybės viešpatauja mumyse, tokios dygsta ir auga vaiko širdyje".
Darželyje kartu su tėveliais organizuojami kultūriniai renginiai, šventės, pramogos, vakaronės, seminarai, išvykos. Susitikimai su ugdytinių  seneliais atskleidžia gilias tautos ir šeimos tradicijas.
Bendri darbai kuriant estetinę ir funkcionalią aplinką, skatina tėvelių domėjimąsi įstaigos gyvenimu ir  aktyvumą įvairių projektų įgyvendinime.

Apie įstaigą    I   Ką mes veikiame   I  Bendruomenė    I   Tėveliams    I    Naujienos   I   Galerija   I   Kontaktai
P. Cvirkos g. 40, LT-89233, Mažeikiai
Tel./fax. (8443)75450
El.paštas:  delfinas@meganet.lt
Finansinės ataskaitos    I   Biudžeto ataskaitos